Książka naszych marzeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Wilkowice w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”, w tym celu  pozyskała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych.

13 listopada 2015 r. została zawarta umowa dotacji nr 130/2015/KNM w wysokości 6.510,00 zł. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu Wspierania w roku 2015 organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” ustanowionego uchwałą nr 77/2015 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r.

Szkoły otrzymały dotację w wysokości 80% kosztów realizacji programu na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wkład finansowy udziału gminy w projekcie wynosi 20% wartości projektu.

Całkowity koszt realizacji to 8.137,50 zł, w tym wkład własny Gminy Wilkowice to kwota 1.627,50 zł.

Do Programu „Książki naszych marzeń” przystąpiły trzy szkoły podstawowe z naszej gminy i otrzymały dotację w kwocie:

  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach – 2.170,00 zł + 542,50 zł ze środków własnych,
  • Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Bystrej – 2.170,00 zł + 542,50 zł ze środków własnych,
  • Zespół Szkolno Przedszkolny w Mesznej Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II – 2.170,00 zł + 542,50 zł ze środków własnych. 

Za otrzymane środki w ramach w/w programu biblioteki szkolne zakupiły książki, które nie są podręcznikami. Książki te nie miały być lekturami, ale książkami, którymi uczniowie autentycznie są zainteresowani, bliskie są ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania. Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i rozwijać zainteresowanie czytaniem.

Realizując poszczególne wytyczne programu nauczyciele szkół podstawowych zaplanowali wiele inicjatyw promujących czytelnictwo, które rozwiną kompetencje czytelnicze uczniów i indywidualne zainteresowania, a także wzbudzą i pogłębią u uczniów nawyk czytania. 

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim sens zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.
Program „Książki naszych marzeń” poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

 

SPRAWOZDANIE

Uprzejmie przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji programu do dnia 09 czerwca 2016 r., zgodnie z zapisami uchwały Nr 77/2015 Rady Ministrów w sprawie w Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Wzór sprawozdania dla szkoły

 

Rozporządzenie i uchwała w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji tego programu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

Uchwała nr 77/2015 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

Prezentacja „Książka naszych marzeń”