KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W WILKOWICACH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata

w wymiarze pełnego etatu na stanowisko inspektora ds. płac

w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

1. Wymagania wobec kandydata:

niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie i co najmniej 3-letni staż pracy,
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, znajomość przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych,
 5. znajomość zagadnień z zakresu kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, zamówień publicznych, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, Prawo oświatowe, ustawy o ochronie danych osobowych,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ściganie z oskarżenia publicznego lub skarbowego,
 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 9. nieposzlakowania opinia.

dodatkowe:

 1. Posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości.
 2. Posiadane doświadczenia w pracy w jednostce oświatowej na stanowisku ds. płac.
 3. Posiadanie dobrej znajomości komputera (pakiet MS Office) ze szczególnym uwzględnieniem znajomości programu kadrowo-płacowego /Rekord-Płace/, Płatnik.
 4. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 5. Rzetelność, punktualność, zaangażowanie w powierzone zadania.
 6. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, korzystania z przepisów prawa.
 7. Komunikatywność i łatwość przekazywania informacji.
 8. Odpowiedzialność, dokładność, kreatywność.
 9. Prawo jazdy kategorii „B”

2. Do zakresu zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

 1. Przygotowywanie i sporządzanie list płac w programie Rekord-Płace dla pracowników zatrudnionych w czterech placówkach oświatowych.
 2. Współudział w opracowaniu projektu budżetu w zakresie dotyczącym wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
 3. Sporządzanie przelewów bankowych.
 4. Analiza poniesionych corocznie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w tym przygotowywanie i sporządzanie list płat w zakresie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli
 5. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.
 6. Prowadzenie rejestru pieczęci ZOSiP.
 7. Prowadzenie rejestru i wystawianie delegacji dla pracowników ZOSiP oraz dyrektorów placówek oświatowych.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących dowozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych.
 9. Realizacja niezbędnych zakupów dla potrzeb ZOSiP zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 10. Obsługa administracyjna funduszu świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.
 11. Sporządzanie dokumentacji płacowej na druku Rp-7 do celów emerytalno-rentowych,
 12. Przeprowadzenie inwentaryzacji metoda spisu z natury w ZOSiP.
 13. Archiwizacja wytworzonej dokumentacji.
 14. Wykonywanie innych poleceń dyrektora Zespołu.

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku (wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy itp.):

 1. Czas pracy – pełny etat, zatrudnienie od 1 kwietnia 2020 roku w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.
 2. Praca jednozmianowa w systemie równoważnego czasu pracy.
 3. Praca w pomieszczeniu biurowym znajdującym się na II piętrze w budynku Urzędu Wilkowice. W budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych, stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Praca wymaga wysiłku umysłowego, odporności na stres, bezpośredniego kontaktu z klientami Zespołu, obsługi komputera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych.
 5. Praca wykonywana jest w wymuszonej pozycji ciała (w większości praca siedząca) - praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej czterech godzin na dobę.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach:

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany (wzór do pobrania ze strony internetowej ZOSiP).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. Podpisana informacja Administratora dla kandydata do pracy,
 7. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne.
 8. Pisemne oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 9. Pisemne oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 10. Pisemne oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych”.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. płac” na adres:

Zespół Obsługi Szkól i Przedszkoli w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

lub złożyć do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach (budynek Urzędu Gminy Wilkowice, Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 – II piętro, pokój 408)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2020 roku do godz. 1500.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania ich pocztą, za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Zespół (datę wpływu do Zespołu). Dokumenty doręczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Inne informacje:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowaniu o jego terminie telefonicznie.
 2. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem są za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
 3. Złożone przez kandydatów oferty można odebrać za pokwitowaniem w siedzibie Zespołu pokój 408, w terminie 7 dni od dnia ukazania się informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Oferty nie odebrane oraz oferty zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji będą przechowywane w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach zgodnie z instrukcja kancelaryjną, a następnie zostaną wybrakowane.
 5. Osoba wyłoniona w naborze zatrudniona zostanie z uwzględnieniem przepisów art. 16 i art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r. poz. 1282).

 

Załączniki do pobrania

kwestionariusz 2020

informacja administratora dla kandydata do pracy