KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W WILKOWICACH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

 na stanowisko inspektora ds. administracyjnych

w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

 

 1. Wymagania wobec kandydata:

niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie i co najmniej 3-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy,
 4. znajomość przepisów prawa samorządowego, prawa oświatowego, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych
 5. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ściganie z oskarżenia publicznego lub skarbowego,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 8. nieposzlakowania opinia,
 9. biegła umiejętność pracy na komputerze (pakiet Office).

dodatkowe:

 1. znajomość obsługi systemów finansowo-księgowych,
 2. co najmniej roczny staż pracy na w/w stanowisku lub stanowisku o pokrewnym charakterze w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 4. rzetelność, punktualność, zaangażowanie w powierzone zadania,
 5. umiejętność sprawnej organizacji pracy, korzystania z przepisów prawa,
 6. komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
 7. odpowiedzialność, dokładność, kreatywność,
 8. prawo jazdy kategorii „B”.

 2. Do zakresu zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

 1. sporządzanie przelewów bankowych,
 2. analiza poniesionych corocznie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w tym przygotowywanie i sporządzanie list płac w zakresie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
 3. prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach,
 4. prowadzenie rejestru pieczęci ZOSiP,
 5. prowadzenie rejestru delegacji dla pracowników ZOSiP oraz dyrektorów placówek oświatowych,
 6. prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych,
 7. realizacja niezbędnych zakupów dla potrzeb ZOSiP zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
 8. obsługa administracyjna funduszu świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli,
 9. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą spisu z natury w jednostkach obsługiwanych (szkoły i przedszkola) oraz ZOSiP,
 10. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
 11. współpraca z innymi stanowiskami w Zespole w zakresie realizowanych zadań,
 12. prowadzenie spraw związanych z dotacją dla szkół w zakresie podręczników szkolnych,
 13. odbiór i przekazywanie korespondencji mailowej, obsługa skrzynki odbiorczej ePUAP,
 14. prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej, odbiór i wysyłka korespondencji,
 15. prowadzenie rejestru faktur ZOSiP,
 16. archiwizacja wytworzonej dokumentacji,
 17. wykonywanie innych poleceń dyrektora Zespołu.

 3.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku (wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy itp.):

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, planowane zatrudnienie od 1 lipca 2020 roku w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach,
 2. praca w pomieszczeniu biurowym znajdującym się na II piętrze w budynku Urzędu Wilkowice. W budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych, stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 3. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. praca wymaga wysiłku umysłowego, odporności na stres, bezpośredniego kontaktu z klientami Zespołu, obsługi komputera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych.

 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach:

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany (wzór do pobrania ze strony internetowej ZOSiP),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 5. podpisana informacja Administratora dla kandydata do pracy,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 9. oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy przesyłać wyłącznie pocztą z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora ds. administracyjnych”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2020 roku

na adres:

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach,

ul. Wyzwolenia 25

43-365 Wilkowice

 Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach (datę wpływu do Zespołu).

Dokumenty doręczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 7. Inne informacje:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie.
 2. Złożone przez kandydatów oferty można odebrać za pokwitowaniem w siedzibie Zespołu pokój 206 (II piętro), w terminie 7 dni od dnia ukazania się informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Oferty nie odebrane oraz oferty zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji będą przechowywane w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Oferty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 5. Osoba wyłoniona w naborze zatrudniona zostanie z uwzględnieniem przepisów art. 16 i art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

Załączniki do pobrania

kwestionariusz 2020

informacja administratora dla kandydata do pracy