Przedszkola Niepubliczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dla organów prowadzących przedszkola niepubliczne dotowane z budżetu Gminy Wilkowice w świetle obowiązujących przepisów na dzień 01.09.2015r.

 

 

1.  Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji oświatowej.

 

Gmina Wilkowice udziela dotacji dla  niepublicznych przedszkoli (inne niż samorządowe) prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy.

2. Podstawy prawne udzielenia i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli  prawidłowości ich wykorzystania.

Podstawą udzielania dotacji i ich rozliczenia oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, są:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572  z późn. zm.):

art. 80 – dotacje dla publicznych (nie samorządowych) jednostek oświatowych;

art. 90– dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych;

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 poz. 885  z późn. zm.);

3) Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilkowice przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

3.   Ustalenie wysokości dotacji.

O wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia, osoba prowadząca przedszkole niepubliczne jest informowana przez gminę Wilkowice zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilkowice przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

4.  Zadania organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły i placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych  warunków nauki, wychowania i opieki;

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych    w tym zakresie;

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z  29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) i organizacyjnej szkoły lub placówki;

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Podstawa prawna: (art. 5 ust. 7. ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm)   )

5. Dokumentacja księgowa wykonywanych zadań.

1) Zgodnie z w art. 4 ust. 3 punkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z poź.  zmianami) Organ prowadzący szkołę lub placówkę ma obowiązek prowadzenia ewidencji dowodów księgowych w ramach prowadzonej jednostki, która obejmuje:

a) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

b) okresowe ustalenie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

c) wycenie aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego;

d) sporządzanie sprawozdań finansowych,

e) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej  dokumentacji przewidzianej ustawą

2)  Dla każdej prowadzonej przez siebie szkoły lub placówki organ prowadzący ma obowiązek posiadania przyjętych zasad polityki rachunkowości określającej sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawdzania i przechowywania dokumentacji księgowej, sporządzania sprawozdań i innych uregulowań w sprawie prawidłowego wydatkowania i rozliczania środków finansowych.

3) Wszystkie dowody księgowe winny być objęte ewidencją, a zapisy  zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych należy ujmować chronologicznie zgodnie z datą  ich powstania. Dowody księgowe powinny być sporządzone zgodnie z art. 20-21 ustawy o rachunkowości oraz powinny zawierać opis operacji i jej wartość

4) Zdarzeniem gospodarczym będzie każde zdarzenie wyrażone w mierniku pieniężnym powodujące zmiany w stanie posiadanych zasobów, źródeł ich finansowania, dotyczące działalności danej jednostki, mające wpływ na wynik finansowy i podlegające ewidencji księgowej np. otrzymanie dotacji,  opłata faktury za energię, zapłata wynagrodzenia nauczyciela, itp;

5) Zgodnie z art. 20 ustawy o rachunkowości dowodem księgowym są wszystkie dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Przykładem dowodów księgowych są : faktura VAT, rachunek, dokumenty magazynowe PZ, WZ, nota księgowa, PK - polecenie księgowania, RK - raport kasowy, Lp – lista płac, umowa zlecenia, umowa o dzieło;

6) Środki pieniężne przekazane w ramach dotacji mają szczególny charakter – są środkami publicznymi. Dlatego też należy w szczególny sposób udokumentować wydatkowanie tych  środków pieniężnych  z zachowaniem zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych określonych w art. 33  - 34 ustawy o finansach publicznych;

7) Wszystkie dowody księgowe powinny być poddane kontroli pod względem  merytorycznym  – kontrola ta będzie polegała na sprawdzeniu czy zakup jest związany z prowadzeniem szkoły/placówki - kształceniem, wychowaniem i opieką. Kontrola merytoryczna polega na wyczerpującym opisaniu dowodów księgowych.

8) Dokumenty poddane są sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym. Celem tej kontroli jest stwierdzenie czy przedstawiony dokument zawiera wszystkie wymagane prawem elementy, tj. właściwa nazwa firmy, adres, NIP, jak również czy dokument jest rzetelny, nie zawiera błędów rachunkowych a zdarzenia i operacje gospodarcze wynikające z dokumentu są prawidłowo  opisane.

9) Wykonanie czynności kontrolnych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym potwierdza się podpisem osoby lub osób przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego uprawnionych do przeprowadzenia powyższych kontroli oraz wpisaniem daty jej dokonania;

10) Wydatkowanie środków publicznych powinno być zgodne  z zasadami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Na odwrocie dokumentu należy również umieścić informacje o pokryciu powyższego wydatku w całości lub w części z  otrzymanej dotacji. Oznaczenie w ten sposób dokumentu ułatwi sporządzenie rozliczenia a także  kontrole sposobu wykorzystania dotacji oraz przyczyni się do zachowania zasad jawności  i przejrzystości finansów publicznych;

11) Opis dokumentu o pokryciu chociażby częściowo z dotacji ma szczególne znaczenie   w przypadku podmiotów prowadzących kilka szkół/placówek, szczególnie w tym samym miejscu;

12) Organ prowadzący, jeszcze przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, powinien określić zasady,  na jakich będzie dokonywał podziału wydatków wspólnych. Tym kluczem podziału może być liczba dzieci w poszczególnych placówkach, powierzchnia zajmowana przez daną szkołę/przedszkole czy liczba godzin funkcjonowania szkoły/przedszkola. Przyjęcie odpowiedniego klucza podziału wydatków ma szczególne znaczenie przy sporządzaniu rozliczenia   i kontroli wykorzystania dotacji;

Wyraźne oznaczenie dokumentów księgowych uprości przebieg kontroli i skróci jej czas, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na działalność beneficjentów i rozliczenie dotacji.

 

6. Przeznaczenie dotacji oświatowej.

Istotne zmiany w tym zakresie przyniosła nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r. Począwszy od 31 marca 2015 r., zgodnie z nowym brzmieniem art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola niepublicznego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) Pokrycie wydatków bieżących  (…), obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w tym na:

a) w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcje dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania  przedszkolnego,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty - w wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

2) Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,

c) sprzęt rekreacyjny i sportowy,

d) meble,

e) pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości  nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

Zestawiając zapis art. 131 ustawy o finansach publicznych z przepisem art. 80 ust. 3 d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, stwierdzić należy, że każda dotacja oświatowa jest przeznaczona na działalność w zakresie kształcenia, wychowania i opieki  i powinna być rozliczona dowodami na poniesienie  z niej  w tym zakresie wydatków kwalifikowanych.

Do wydatków związanych z działalnością bieżącą nie będą przez to zaliczać się wydatki na inwestycje kubaturowe, na modernizację obiektów budowlanych oraz środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł.

Rozliczając dotację dla konkretnej  prowadzonej przez siebie szkoły lub  przedszkola, osoba fizyczna lub osoba prawna musi dowieść, że poniosła w roku kalendarzowym określone (konkretne) wydatki związane z działalnością bieżąca w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej w tej placówce , czyli wobec dzieci uczęszczających i zapisanych do danej placówki.

 

8.  Przekazanie i wykorzystanie środków z dotacji.

 Na potrzeby przekazania i rozliczania środków w ramach otrzymanej dotacji organ prowadzący zobowiązany jest posiadać odrębny rachunek bankowy, na który zgodnie art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że za m-c grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia.

 

W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻNA PRZEKAZYWAĆ DOTACJI NA INNE KONTO BANKOWE. WSZYSTKIE OPERACJE KSIĘGOWE ZWIĄZANE Z WPŁYWEM I WYPŁYWEM ŚRODKÓW Z KONTA BANKOWEGO WINNY DOTYCZYĆ ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH FINANSOWANYCH Z OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDZETU GMINY.

 

1) Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania na które dotacja była udzielona. Zapłaty należy dokonać z rachunku bankowego szkoły, przedszkola lub placówki na który wpłynęła dotacja;

2) Zapłata powinna być dokonana bezpośrednio na rachunek dostawcy materiałów, wyposażenia i usług, pracowników jednostki dotowanej w zakresie wynagrodzenia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w zakresie składek i zaliczek na podatek dochodowy;

3) Faktury i rachunki winny być wystawione na dotowane szkoły lub przedszkola, a nie na organy prowadzące. Jeżeli szkoła nie ma NIP- u to na fakturze można zamieścić zapis, że nabywcą jest szkoła a płatnikiem organ prowadzący. Natomiast w przypadku, gdy powyższe warunki nie są do spełnienia, to wówczas należy stosować tzw. nazwy łączone organu prowadzącego i nazwy szkoły, przedszkola lub placówki.

4) W przypadku braku możliwości wystawienia faktur, rachunków  zawierających dane, o których mowa w ust.3,  za usługi, dostawy (np. zakup energii elektrycznej, gazu, wody) świadczone na rzecz placówki, faktury/rachunki zostaną uwzględnione w rozliczeniu z dotacji pod warunkiem szczegółowego opisania faktur/rachunków i dołączenia oświadczenia organu prowadzącego placówkę zawierającego numer licznika zainstalowanego w danej placówce.

5) Dla potwierdzenia zapłaty (dokonania wydatku)  na dowodzie księgowym  stanowiącym podstawę  do dokonania wydatków powinna być zamieszczona adnotacja: „zapłacono dnia …….. z rachunku bankowego nr …………………. – wyciąg bankowy nr ………………..”

9. Podstawowe warunki  w zakresie prawidłowego  rozliczenia dotacji.

1) Niedopuszczalne jest przeznaczenie dotacji na potrzeby organu prowadzącego – jest to dotacja dla przedszkola niepublicznego czy placówek oświatowych wymienionych w ustawie;

2) Nie można finansować tą dotacją wydatków inwestycyjnych – tam gdzie powstaje środek trwały i wydano pozwolenie na budowę, rozbudowę, nadbudowę lub modernizację albo szkoła dokonuje zakupu inwestycyjnego;

3) Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Zapłaty należy dokonać z konta szkoły, przedszkola, na które wpłynęła dotacja;

4) Wydatek powinien zostać dokonany na podstawie dowodu źródłowego (tj. czy istniał dokument księgowy dający podstawę wydatku);

5) Wydatek winien zostać dokonany w okresie, na który udzielona była dotacja, dotyczy to również zobowiązań publiczno-prawnych ( składki ZUS, FP, podatki i inne) od wynagrodzeń.

6) Wydatek powinien być dokonany:

a) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

b) w sposób umożliwiający terminową realizacje celów,

c) w wysokości wynikających z zaciągniętych zobowiązań;

7) Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu jednostki  samorządu terytorialnego, z którego dotacja była udzielona, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;

8) Wydatkami, które są w szczególności kwestionowane jako wydatki niezwiązane z procesem kształcenia, wychowania i opieki uczniów, są m.in.:

 • leasing, przede wszystkim samochodowy
 • paliwo do samochodu należącego do organu prowadzącego,
 • części do samochodu należącego do organu prowadzącego,
 • raty kredytów, spłata pożyczek hipotecznych,
 • usługi gastronomiczne  i hotelowe,
 • zapłata podatku od nieruchomości,
 • opłaty parkingowe,
 • monitoring samochodowy,
 • świadczona na rzecz organu prowadzącego obsługa prawna,
 • różnego rodzaju usługi serwisowe;
 • żywienie dzieci (bez kosztów przygotowania posiłku).

 9) Nie ma możliwości wydatkowania dotacji na amortyzację, ponieważ nie jest ona wydatkiem. Czynności amortyzacji, np. środka trwałego, polegają  – w znaczeniu finansowym (podatkowym, rachunkowym, bilansowym) – na systematycznym uwzględnianiu części jego wartości w kosztach działalności,  z uwagi na zakładane jego zużycie. Polega to na dokonywaniu tzw. odpisów amortyzacyjnych. W tym znaczeniu w ogóle nie ma możliwości „poniesienia wydatku na amortyzację”, ponieważ byłoby to niewykonalne;

10) Nie można finansować dotacją wydatków inwestycyjnych - tam gdzie powstaje środek trwały i wydano pozwolenie na budowę, rozbudowę, nadbudowę lub modernizację albo szkoła dokonuje zakupu inwestycyjnego – wydatków na te cele nie finansujemy dotacją. Niemożliwe do sfinansowania z dotacji oświatowej będą wydatki poniesione np. na dobudowanie sali gimnastycznej lub dodatkowego piętra nad istniejącą szkołą, wstawienie okien w inne miejsca niż pierwotnie zajmowały (połączone z modernizacją ścian budynku), dobudowanie ogrodzenia posesji szkoły, itp. Zwiększają one bowiem wartość środka trwałego i świadczą o inwestycyjnym charakterze przedsięwzięcia. Przeznaczenie dotacji na wydatki inwestycyjne dotowanych podmiotów stanowi wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem i podlega zwrotowi wraz z odsetkami podatkowymi, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

Stosowanie się do zapisów niniejszej instrukcji pozwoli na właściwe rozliczenie otrzymanych środków i ich wydatkowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi z  przepisami prawa, jak również sprawne przeprowadzenie czynności kontrolnych

W sprawach wątpliwych, nie uregulowanych w niniejszej instrukcji zaleca się kontakt z pracownikami Urzędu Gminy lub Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25.

 

Wykaz przedszkoli niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Wilkowice

 

Załączniki do pobrania:

Zał. Nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji na rok

Zał. Nr 2 - Informacja o liczbie uczniów w miesiącu

Zał. Nr 3 – Rozliczenie otrzymanej dotacji