Jesteś tutaj: Start / Pracodawcy

Pracodawcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Z dniem 1 września 2012 r. doprecyzowane zostały warunki przyznawania dofinansowania. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 u.s.o. dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 


1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania;
2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie:
-    dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
-    dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
-    umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, aneksy do umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, jeżeli zostały wprowadzone,
-    świadectwa pracy młodocianego pracownika - jeżeli zostało wystawione,
-    dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
-    w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwa pracy młodocianego pracownika, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę,
-    w przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka - dokumentów potwierdzających upoważnienie do występowania w imieniu spółki osoby podpisującej wniosek - odpis KRS, umowę spółki.


Zgodnie z art. 76 a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:
-    notariusza, albo
-    występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego: adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
-    organ, który wydał dokument urzędowy.

Ponadto w związku z tym iż w art. 70 b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy dc niinimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy dc niinimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) do wniosku, należy dołączyć dokumenty wymagane przy ubieganiu się o taką pomoc, to jest:
1.    wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2.    informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;


Podstawa Prawna:

  1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).
  3. Rozporządzenie MEN z dnia. 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 poz. 7 z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz.232).
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 poz. 1543).Załączniki do pobrania:
1.    wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2.    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc dc minimis wraz z załącznikiem do formularza.
3.    Oświadczenie

 

wniosek, formularz, oświadczenie

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Wilkowice