Jesteś tutaj: Start / Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 DOTYCZĄCEJ: PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRANYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 Informacje o Zamawiającym:

 Zamawiający:

Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, NIP: 9372632468

 Odbiorca:

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

reprezentowany przez:

Ewę Majdak – Dyrektora Zespołu

 Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

W zakresie dot. przedmiotu Zamówienia: Barbara Jaworska ,tel. 033 499 00 77 wew. 205, e-mail: bjaworska@zosip.wilkowice.pl

 Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

 Zamówienie udzielone zostaje na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288).

 Opis przedmiotu zamówienia:

 •  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przewozie i zapewnieniu opieki w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy Wilkowice, dowożonych do szkół na terenie miasta Bielska-Białej. Łączna dzienna długość trasy dowozu dzieci rano i z powrotem wynosi około 45 km. Dokładna trasa dowozu do szkół i odwozu po zajęciach szkolnych oraz ilość dzieci przewidzianych do przewozu wynikał będzie z indywidualnego planu zajęć przewożonych uczniów i zostanie określony w Umowie.
 • Długość i przebieg trasy oraz ilość osób przewożonych, może w ciągu roku szkolnego ulegać zmianom zależnie od potrzeb wynikających z organizacji pracy szkół i innych okoliczności mających wpływ na przebieg trasy przewozu uczniów.

W takich przypadkach zakłada się możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy.

 • Wykonawca – w przypadku awarii pojazdu musi zapewnić na własny koszt dowóz pojazdem o takim samych parametrach.
 • Wykonawca w ramach realizowanej usługi przewozowej zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie ich przewozu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków „NNW” na okres realizacji Zamówienia.
 • W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować koszty związane z tzw. „pustymi przejazdami” bez dzieci dotyczącymi dojazdu z siedziby firmy do miejsca wykonywania przedmiotu Zamówienia.
 • Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w Umowie.

 Okres w którym realizowane będzie Zamówienie:

 Data rozpoczęcia: 01.09.2020 r., data zakończenia: 25.06.2021 r.

 Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia oferty:

 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę sporządzoną na formularzu „OFERTA” - na wzorze stanowiącym pobierz Załącznik Nr 1.  

 

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - Załącznik Nr 2, /wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/.
 2. aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2140) – Załącznik Nr 3.
 3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 4.
 4. wykaz samochodów przeznaczonych do realizacji Zamówienia:

Wymagania dotyczące samochodów:

 • samochód o liczbie miejsc z kierowcą i opiekunem minimum 9-osobowy,
 • aktualne polisy ubezpieczeniowe pojazdów w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia. W przypadku gdy okres obowiązywania polisy upływa przed terminem zakończenia realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego przedstawienia kolejnej polisy,
 • aktualne badania techniczne pojazdów,
 • wyposażenie samochodu przystosowane do przewozu dzieci i jednego wózka inwalidzkiego, winda lub najazdy na wózek inwalidzki – Załącznik Nr 5.
 1. aktualna polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – Załącznik Nr 6.
 2. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci - Załącznik Nr 7.
 3. ksero aktualnej polisy ubezpieczeniowej pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci Załącznik Nr 8.
 4. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz o niezaleganiu ze składkami podatkowymi z Urzędu Skarbowego – Załącznik Nr 9.
 1. podpisaną klauzę informacyjna RODO załączoną do niniejszego Zaproszenia - pobierz Załącznik Nr 10.
 2. zaparafowany wzór umowy stanowiącypobierz Załącznik nr 11 do niniejszego Zaproszenia.

 

 • Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 • Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 • Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty oraz załączniki, o których mowa w punkcie 5 niniejszego Zaproszenia.
 • Wszystkie dokumenty do oferty winny być składane w formie oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem tj. opatrzonej adnotacją: „za zgodność z oryginałem”, datą oraz podpisem osoby uprawnionej.
 • Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 • Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz zaparafowane.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 • Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie (opakowaniu) opatrzonym nazwą i adresem Oferenta w jednej z wybranych form:

 

 • pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wilkowice, 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, sekretariat,
 • pisemnie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wilkowice, 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, sekretariat - decyduje data wpływu do Urzędu,
 • pocztą elektroniczną na adres zosip@zosip.wilkowice.pl

 

w terminie do dnia 07.08.2020r. do godz. 10:00.

 • Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe tj. nieuprawnione jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta, z adnotacją:

Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Nie otwierać przed dniem 07.08.2020 r. godz. 10:00

 • Oferty składane pocztą elektroniczną należy przesłać na adres zosip@zosip.wilkowice.pl. Oferta taka musi wpłynąć na serwer pocztowy Zamawiającego do dnia 07.08.2020 r. godz. 10:00. a treść przesłanej wiadomości musi zawierać następujące zapisy:

dotyczy: Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Nie otwierać Załącznika przed dniem 07.08.2020 r. godz. 10:00.

Oferta musi stanowić załącznik do przesłanej wiadomości.

 • W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

 

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w siedzibie Odbiorcy tj. w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25, /II piętro, pok. 205/ w dniu 07.08.2020r. o godz.10:10

Kryteria wyboru oferty:

 

CENA brutto oferty - waga 100%

cena brutto za całość zamówienia

oferta najtańsza otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 

Cn/Cbx100x100%=ilość punktów

gdzie:

Cn – najniższa cena oferty brutto za całość zamówienia spośród ofert odrzuconych,

Cb – cena oferty brutto za całość zamówienia - oferty badanej,

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny oferty brutto za całość zamówienia. 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie/pocztą elektroniczną/za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zosip.wilkowice.pl