Jesteś tutaj: Start / Wyprawka Szkolna

Wyprawka Szkolna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017”

Dofinansowanie zakupu podręczników

Dla kogo pomoc?

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017 skierowana jest do uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września  1991 r o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III- IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasa III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

 W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klas I-III i IV szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły  ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy - w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają  z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego  do spraw oświaty i wychowania.

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu

 Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i IV szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:

  1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły do 6 września 2016r.

Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby - za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego ucznia.

  1. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
  2. Podstawą do otrzymania zwrotu będzie dokument potwierdzający zakup podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), paragon, rachunek lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, do którego należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
  3. Wysokość dofinansowania w ramach programu określona jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1045)
  4. Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 18 listopada 2016r.

 

Do pobrania: